Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB). Energetické audity a posudky.

Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) lidově energetické štítky zavedl zákon 406/2000 Sb. už v roce 2009. Novela zákona z roku 2012 pak dále rozšiřuje používání průkazů. Mimo jiné se má od 1. 1. 2013 průkaz předkládat při prodeji a pronájmu budovy. Od 1.9.2020 platí nová vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.

Popis a charakteristika průkazu

Průkaz je několika stránkový hodnotící dokument, jehož forma je dána vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu. Průkaz potvrzuje osoba autorizovaná pro vystavování těchto průkazů (přezkoušená Ministerstvem průmyslu a obchodu).

Průkaz posuzuje úroveň stávajícího energetického hospodářství objektu a na základě toho zatřídí objekt na stupnici A až G energetické náročnosti. Průkaz objekt hodnotí z hlediska potřeby všech energií, tedy nejen potřeby energie na vytápění, ale i z hlediska potřeby energie na ohřev teplé vody, potřeby energie na vzduchotechnická zařízení a klimatizaci (pokud je instalováno), i z hlediska potřeby energie na umělé osvětlení. Tak jako známe energetické štítky u domácích spotřebičů, bude nyní takto označena každá budova. Energetická náročnost budovy je přímo spojena s provozními náklady, které hrají důležitou roli při oceňování budovy na trhu ať už v případě prodeje, koupě nebo pronájmu.

Kdy se průkaz musí vypracovat

Povinnost zpracovat průkaz platí při výstavbě nových budov a větších změnách dokončených budov. Pro tyto účely zpracování PENB je nutné splnit předepsané požadavky na energetickou náročnost. 

Při prodeji nebo pronájmu budovy není PENB součástí žádné projektové dokumentace, ani není nutné splnit žádné požadavky na energetickou náročnost. V tomto případě se PENB zpracovává proto, aby byl potenciální kupující nebo nájemník budovy informován o energetické náročnosti kupované nebo pronajímané budovy. Informace o energetické náročnosti je jedním z objektivních údajů, který kupující může či nemusí při nákupu nebo nájmu budovy zohlednit. Aby byl potenciální kupující nebo nájemník budovy správně informován, musí si vlastník budovy pořídit PENB již před samotným inzerováním prodeje nebo nájmu budovy. Výsledná klasifikační třída totiž musí být uvedena již v reklamních a informačních materiálech prodeje nebo pronájmu. Dále musí vlastník budovy umožnit potenciálnímu kupujícímu do PENB nahlédnout a nejpozději v době podpisu smlouvy kupujícímu nebo nájemníkovi PENB také fyzicky předat. Pokud vlastník budovy PENB při prodeji či pronájmu budovy výše uvedené povinnosti nesplní, hrozí mu sankce až 100 000 Kč.

Kdy se průkaz NEmusí vypracovat

Zákon specifikuje také výjimky, kdy není nutné PENB zpracovat. PENB není nutné zpracovávat:

  • na budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2 (půdorysná plocha všech pater z vnějších rozměrů)

  • na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci

  • na budovy navrhované a obvykle užívané jako místo bohoslužeb a pro náboženské účely

  • na stavbu pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání (tedy např. rekreační chaty neužívané v zimě)

  • na průmyslové a výrobních provozy, dílenské provozovny a zemědělské budovy se spotřebou energie do 700 GJ za rok

  • na budovy zpravodajských služeb a důležité budovy pro obranu státu

Odpovídá hodnota energetické náročnosti v PENB skutečnosti?

Vypočtená hodnota roční energetické potřeby tepla na vytápění, kterou uvádí průkaz energetické náročnosti nemusí přesně odpovídat skutečně naměřené spotřebě energie při provozu budovy. Důvodem je to, že výpočty v PENB používají smluvní vstupní údaje jako například způsob užívání budovy a parametry technických zařízení. Použití smluvních hodnot umožní porovnávat jednotlivé budovy mezi sebou, a to bez toho, aniž by porovnání zkreslovala například teplota, na kterou jsou porovnávané budovy vytápěny. Výše rozdílu vypočtené energetické náročnosti a skutečné energetické náročnosti se běžně může pohybovat i v řádech desítek procent. Nejméně se liší výsledky výpočtů v průkazu ENB a skutečností u bytových domů.

 

Dále nabízíme

Projektování pozemních staveb
Projektová činnost ve výstavbě - pozemní stavby, novostavby, nástavby, stavební úpravy, vizualizace budov. Provádíme inženýrskou činnost.

Více informací

PENB a energetické audity
Průkazy energetické náročnosti budov. Energetické posudky pro dotační programy (Nová zelená úsporám, operační programy). Energetické audity.

Více informací

Termovizní služby
Termografická měření ve stavebnictví lze provádět v závislosti na klimatických podmínkách, zpravidla od listopadu do března.

Více informací

Tisk, kopírování a scan do souboru
Kopírujeme a tiskneme černobíle i barevně běžně dostupné formáty až do šíře 914 mm. Dále nabízíme v tomto rozsahu také SCAN do PDF či rastru.

Více informací

Oceňování nemovitostí.
Zpracujeme pro vás znalecký posudek pro všechny potřebné účely – jak posudek dle platné vyhlášky ministerstva financí České republiky, tak posudek o tržní, neboli obvyklé, ceně vaší nemovitosti.